REGULAMIN KONKURSU pt. ”Rihanna for River Island ”

1. ORGANIZATOR I SPONSOR KONKURSU

1.1. Organizatorem Konkursu jest Burda Media Polska Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Warecka 11a, 00-034 Warszawa, KRS nr 0000257211, zwana dalej „Organizatorem”, wydawca miesięcznika „ELLE” oraz właściciel portalu internetowego www.elle.pl.

1.2. Współorganizatorem Konkursu i Sponsorem nagród, o których mowa w punkcie 5.3. jest Ultimate Fashion Sp. z o.0. z siedzibą: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, nr KRS 0000036250, nr NIP: 525-25-45-256, zwana dalej "Sponsorem", zarządzająca w Polsce marką River Island.

2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE

2.1. W Konkursie uczestniczyć mogą wszystkie osoby pełnoletnie za wyjątkiem pracowników i osób stale współpracujących z Organizatorem lub Sponsorem oraz krewnych tych osób w linii prostej i w bocznej oraz ich małżonków.

2.2. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

3. CZAS TRWANIA KONKURSU

3.1. Konkurs trwać będzie od dnia 05.06.2013 r. od godz. 00.00 do dnia 02.07.2013 r. do godz. 23.59.

3.2. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 6.07.2013. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce na facebooku ELLE.

4. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1. Zadanie konkursowe polega na wyborze jednego z trzech modeli z najnowszej kolekcji Rihanna for River Island zaprezentowanych w lipcowym numerze magazynu ELLE i wysłaniu sms-a pod numer 72303, w którym należy odpowiedzieć na pytanie „Dlaczego właśnie Ty powinnaś go dostać”.

4.2. Wysłanie sms-a z odpowiedzią, o którym mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, jest równoznaczne z przystąpieniem do Konkursu oraz przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.4.3. Uczestnik oświadcza i zapewnia, że posiada pełne prawa autorskie majątkowe i niemajątkowe do treści odpowiedzi zgłoszonej w Konkursie i może ją wykorzystywać w dowolny sposób, jak również, że nie jest one obciążone prawami osób trzecich.

4.4 W przypadku, gdyby osoby trzecie zgłosiły roszczenia wobec Organizatora lub Sponsora wynikające z tytułu naruszeń praw, o których mowa w pkt. 4.3, Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń skierowanych do Organizatora lub Sponsora z tych tytułów w przypadku, gdy roszczenia te zostaną prawomocnie stwierdzone przez sąd.

4.5. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi zmianami). Organizator Konkursu informuje uczestników Konkursu, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez Organizatora Konkursu i Sponsora. Każdy z uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usuwania, a ich administratorem jest Organizator Konkursu.

4.6. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zamieszczenie na facebooku ELLE danych osobowych (imię i nazwisko) zwycięzców konkursu.

5. ZASADY WYŁONIENIA ZWYCIĘZCÓW I OFEROWANE NAGRODY

5.1. Wysłane odpowiedzi będą oceniane przez trzyosobowe Jury, złożone z jednego przedstawiciela Organizatora i dwóch przedstawicieli Sponsora.

5.2. Spośród Uczestników, którzy nadeślą odpowiedzi, a o których mowa w punkcie 4.1 Regulaminu, Jury Konkursu w terminie do dnia 06.07.2013 r. wybierze dziewięciu Laureatów, których odpowiedzi uzna za najciekawsze. Laureaci zostaną poinformowani przez Organizatora o wygranej drogą sms-ową – na numer, z którego wysłano odpowiedź .

5.3. Nagrodą dla każdego z dziewięciu Laureatów Konkursu jest voucher o wartości 300 zł brutto na zakupy w dowolnym salonie firmowym River Island.

5.4. Warunkiem przyznania nagrody jest spełnienie przez zdobywcę nagrody wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

5.6. Nagrodzonemu Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zamiany nagrody rzeczowej na jej ekwiwalent pieniężny lub rzecz innego rodzaju.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Uczestnika, za zmianę miejsca pobytu uczestnika w czasie trwania Konkursu lub zmianę innych danych osobistych, który zostały zamieszczone w zgłoszeniu do Konkursu, a które stoją na przeszkodzie komunikacji z Uczestnikiem.